© 2018 Tourbillon Invest SICAV, a.s.

CZ / SK / EN

„Riziko přichází tehdy, když nevíte, co děláte.“
(Warren Buffett)

Zaměřujeme se jen na projekty, s nimiž máme dlouholeté zkušenosti.

/Kdo jsme

Tourbillon Invest SICAV, a. s. je regulovaný investiční fond s proměnným základním kapitálem se sídlem v Praze. SICAV (Société d’investissement à Capital Variable) umožňuje využívání formy kolektivního investování od institucionálních investorů.

Zakladateli Tourbillon Invest SICAV, a. s. a majoritními investory jsou Stanislav Fuňa a Tomáš Lysina. Fond se prioritně zaměřuje na investice v oblasti energetiky a developerských projektů v zemích Evropské unie. Protože investiční fond má právní formu akciové společnosti, čistá hodnota majetku ve fondu odpovídá jeho čistému obchodnímu jmění. Tourbillon Invest SICAV, a. s. získává finance z vlastní podnikatelské činnosti zakladatelů fondu a také od institucionálních investorů. Ty následně přeinvestuje do nových i rozvojových projektů v zemích EU. V roce 2017 patřily do portfolia Tourbillon Invest SICAV, a. s. společnosti GameBet a. s., SE Development, a. s., Bio-Energo Slovakia, a. s., En-Invest, a. s. a DG-energy, a. s. Fond je zapsaný Českou národní bankou v Seznamu investičních fondů a podléhá regulacím stanoveným ČNB.

/Naše cíle

Investičním cílem fondu je zhodnocování prostředků vložených akcionáři, a to na základě investic do aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem.

Dvěma základními pilíři investičního portfolia jsou energetika a reality. Strategie fondu je zaměřená na konzervativní investice, které přinášejí investorům hlavně jistotu a stabilitu. Hlavními zdroji příjmů jsou dividendy z nakoupených společností a poplatky za poskytnuté ručení. Většinu zisků z úspěšných investic plánuje fond znovu vložit do nových projektů. Investiční strategie fondu cílí zejména na investice do majetkových účastí a poskytování úvěrů těmto dceřiným společnostem, a to jak v České republice, tak ve Slovenské republice.

/Pro investory

Společnost je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Akcie fondu může smluvně nabývat osoba nejméně ve výšce ekvivalentu částky 125 000 eur nebo osoba uvedená v ustanovení § 272 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).

Fond vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den připsání finančních prostředků poukázaných upisovatelem na účet fondu zřízený pro tento účel depozitářem fondu. Za finanční částku došlou na účet fondu je upisovatelovi upsán nejbližší nižší celý počet investičních akcií fondu. Ten je vypočten jako celočíselná část podílu došlé částky a hodnoty investiční akcie fondu platné k rozhodnému dni. Investiční akcie jsou převoditelné bez omezení. Se všemi investičními akciemi, tzn. kótovanými akciemi vydanými fondem, jsou spojená stejná práva. Současné investiční akcie se dělí na druh A („růstové“), určené na obchodování na BCPP, a druh B („výnosové“), které jako cenný papír nadále nebudou obchodované na žádném regulovaném trhu. Fond dále plánuje upisovat primární investiční akcie, které budou veřejně obchodované. Vlastník investičních akcií vydaných fondem nemá žádná zvláštní práva, kterými by nedisponovali ostatní vlastníci investičních akcií vydaných fondem. V případě příznivého ekonomického vývoje a dostatku zdrojů pro krytí splatných závazků fond plánuje výplatu podílu na zisku. V průběhu účtovacího období fond jako emitent investičních akcií zahájil přípravu na obchodování části těchto cenných papírů na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha (dále jen „BCPP“). Smyslem listingu investičních akcií fondu na regulovaném trhu BCPP je zejména větší atraktivita a likvidita investičních akcií pro nové potenciální investory. Dalším důvodem je též možnost rychlejší a flexibilnější likvidity investičních akcií nad rámec pravidel odkupu investičních akcií Tourbillon Invest SICAV, a. s. a zároveň bez negativního dopadu na peněžní likviditu fondu pro současné investory. Fond v podobě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, jehož investiční akcie jsou veřejně obchodovatelné, představuje vhodný nástroj pro shromažďování finančních prostředků od třetích osob. Činí tak prostřednictvím jednorázového veřejného úpisu investičních akcií na regulovaném trhu nebo kontinuálním úpisem investičních akcií v samotném fondu. Právo akcionářů na odkoupení investičních akcií v určitých termínech a splatnostech ze zdrojů fondu však představuje při investicích do majetkových účastí v kapitálových obchodních společnostech, které jsou obvykle realizovány s delším investičním horizontem, a nejsou tudíž rychle likvidní, potenciální riziko nedostatečné likvidity fondu. To nastává tehdy, když právo na odkoupení využije větší skupina akcionářů v jednom okamžiku. Fond jako emitent investičních akcií zvážil i veřejnou obchodovatelnost jím emitovaných cenných papírů jako alternativního způsobu získávání likvidity pro akcionáře, který by nezatěžoval vlastní likviditu fondu. Prodej investiční akcie akcionářem fondu třetí osobě na sekundárním regulovaném trhu by mohl být z tohoto hlediska vhodným instrumentem. Důvodem je, že obchodování s těmito akciemi nemá za následek zhoršení likvidity fondu (akcionář, který prodává akcie a nevykupuje samotný fond). Fond tedy vnímá investiční akcie jako nástroj, který splňuje požadavky obou stran. Dovolí fondu nalézt nové prostředky od dalších investorů, ale bez toho, aby zatěžoval svoji likviditu povinným odkupem akcií, přičemž na druhé straně mají noví akcionáři možnost zobchodovat své akcie v případě potřeby (např. při náhlé životní situaci nebo příležitosti) a takto přeměnit svoji investici na likvidní.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou ani vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu po jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, které jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odrážejí v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Detailní informace obsahuje statut fondu a Sdělení klíčových informací (KID).

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a. s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

/Kde působíme

Tourbillon Invest SICAV, a. s. plánuje působit ve více zemích EU. Při aktuálních investicích se fond geograficky zaměřoval zejména na Českou a Slovenskou republiku.

/Orgány Fondu

Statutárním orgánem fondu je představenstvo, kterým je investiční společnost oprávněná obhospodařovat Tourbillon Invest SICAV, a. s. jako investiční fond.

K jednání za fond pověřuje tato investiční společnost pověřené zmocněnce, tj. zástupce právnické osoby, za splnění podmínek ust. § 46 odst. 3 ZOK. Statutárního představenstva volí a odvolává valná hromada fondu. Žádná jiná zvláštní pravidla určující volbu nebo odvolání členů statutárního orgánu nejsou stanovena. Dozorčím orgánem fondu je dozorčí rada, která má dle OR 4 členy volené a odvolávané valnou hromadou. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina jejích členů. Pro přijetí usnesení dozorčí rady je třeba prostá většina hlasů všech členů dozorčí rady. Fond zřídil investiční výbor, který se skládá ze tří členů a plní funkci poradního orgánu fondu. Členy investičního výboru jmenuje a odvolává obhospodařující investiční společnost jako statutární představenstvo fondu, a to dva členy na návrh většiny akcionářů fondu a jednoho člena na návrh předsedy představenstva této investiční společnosti. Investiční výbor o svém stanovisku rozhoduje prostou většinou svých hlasů. Nejvyšším orgánem fondu je valná hromada, které přísluší rozhodovat o všech záležitostech, jež do její působnosti svěřuje ZOK, ZISIF, stanovy fondu nebo jiný právní předpis. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 30 % zapisovaného základního kapitálu fondu. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie, pokud ZOK nebo stanovy fondu nevyžadují většinu jinou. Souhlasu tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o změně stanov fondu, zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu fondu, schválení podílů na likvidačním zůstatku fondu, rozhodnutí o přeměně fondu, schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti fondu, změnu druhu nebo formy akcií, změnu práv spojených s určitým druhem akcií, volbu a odvolání členů dozorčí rady, změnu statutu fondu ve věci investičních cílů fondu. Fond je řízen a spravován investiční společností, která je povinna se při obhospodařování a administraci fondu řídit zákonem a aktualizovaným souborem vnitřních norem schválených Českou národní bankou. Mimo výše uvedené neexistují žádné kodexy řízení a správy fondu, které by byly pro fond závazné nebo které by dobrovolně dodržoval.

/Finance

Výše kapitálu fondu k 30. 11. 2020:

2 850 376 127 Kč

/Kontakt

Tourbillon Invest SICAV, a. s.

Praha, Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8

office@tinvest.cz

office@tinvest.sk

Tourbillon Invest SICAV, a. s.

Bratislava, Trnavská cesta 27/B, 831 04

Napište nám

Souhlasím s podmínkami zpracování osobních údajů (GDPR)

Vaše zpráva byla odeslána.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku. více informací