© 2018 Tourbillon Invest SICAV, a. s.

CZ / SK / EN

„Riziko prichádza vtedy, keď neviete, čo robíte.“
(Warren Buffett)

Zameriavame sa len na projekty, v ktorých máme dlhoročné skúsenosti.

/KTO SME

Tourbillon Invest SICAV, a. s. je regulovaný investičný fond s premenlivým základným imaním so sídlom v Prahe. SICAV (Société d’investissement à Capital Variable) umožňuje využívanie formy kolektívneho investovania od inštitucionálnych investorov.

Zakladateľmi Tourbillon Invest SICAV, a. s. a majoritnými investormi sú Stanislav Fuňa a Tomáš Lysina. Fond sa prioritne zameriava na investície v oblasti energetiky a developerských projektov v krajinách Európskej únie. Keďže investičný fond má právnu formu akciovej spoločnosti, čistá hodnota majetku vo fonde zodpovedá jeho čistému obchodnému imaniu. Tourbillon Invest SICAV, a. s. získava financie z vlastnej podnikateľskej činnosti zakladateľov fondu, ako aj od inštitucionálnych investorov. Tie následne preinvestuje do nových i rozvojových projektov v krajinách EÚ. V roku 2017 patrili do portfólia Tourbillon Invest SICAV, a. s., spoločnosti GameBet a. s., SE Development, a. s., Bio-Energo Slovakia, a. s., En-Invest, a. s. a DG-energy, a. s. Fond je zapísaný Českou národnou bankou v Zozname investičných fondov a podlieha reguláciám stanoveným ČNB.

/Naše ciele

Investičným cieľom fondu je zhodnocovanie prostriedkov vložených akcionármi, a to na základe investícií do aktív s predpokladaným nadštandardným výnosom.

Dvomi základnými piliermi investičného portfólia sú energetika a reality. Stratégia fondu je zameraná na konzervatívne investície, ktoré prinášajú investorom hlavne istotu a stabilitu. Hlavnými zdrojmi príjmov sú dividendy z nakúpených spoločností a poplatky za poskytnuté ručenie. Väčšinu ziskov z úspešných investícií plánuje fond znovu vložiť do nových projektov. Investičná stratégia fondu cieli najmä na investície do majetkových účastí a poskytovanie úverov týmto dcérskym spoločnostiam, a to tak v Českej republike, ako aj v Slovenskej republike.

/Pre investo­rov

Spoločnosť je fondom kvalifikovaných investorov. Investorom fondu sa môže stať výhradne kvalifikovaný investor v zmysle § 272 zákona č. 240/2013 Zb., o investičných spoločnostiach a investičných fondoch.

Akcie fondu môže zmluvne nadobúdať osoba najmenej vo výške ekvivalentu sumy 125 000 eur alebo osoba uvedená v ustanovení § 272 Zákona o investičných spoločnostiach a investičných fondoch (ZISIF).

Fond vydáva investičné akcie za aktuálnu hodnotu investičnej akcie vyhlásenú vždy spätne pre obdobie, v ktorom sa nachádza tzv. rozhodný deň, t. j. deň pripísania finančných prostriedkov poukázaných upisovateľom na účet fondu zriadený pre tento účel depozitárom fondu. Za peňažnú sumu došlú na účet fondu je upisovateľovi upísaný najbližší nižší celý počet investičných akcií fondu. Ten je vypočítaný ako celočíselná časť podielu došlej sumy a hodnoty investičnej akcie fondu platnej k rozhodnému dňu. Investičné akcie sú prevoditeľné bez obmedzenia. So všetkými investičnými akciami, tzn. kótovanými akciami vydanými fondom, sú spojené rovnaké práva. Súčasné investičné akcie sa delia na druh A („rastové“), určené na obchodovanie na BCPP, a druh B („výnosové“), ktoré ako cenný papier naďalej nebudú obchodované na žiadnom regulovanom trhu. Fond naďalej plánuje upisovať primárne investičné akcie, ktoré budú verejne obchodované. Vlastník investičných akcií vydaných fondom nemá žiadne zvláštne práva, ktorými by nedisponovali ostatní vlastníci investičných akcií vydaných fondom. V prípade priaznivého ekonomického vývoja a dostatku zdrojov pre krytie splatných záväzkov fond plánuje výplatu podielu na zisku. V priebehu účtovného obdobia fond ako emitent investičných akcií začal prípravu na obchodovanie časti týchto cenných papierov na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha (ďalej len „BCPP“). Zmyslom listingu investičných akcií fondu na regulovanom trhu BCPP je najmä väčšia atraktivita a likvidita investičných akcií pre nových potenciálnych investorov. Ďalším dôvodom je tiež možnosť rýchlejšej a flexibilnejšej likvidity investičných akcií nad rámec pravidiel odkupu investičných akcií Tourbillon Invest SICAV, a. s. a zároveň bez negatívneho dopadu na peňažnú likviditu fondu pre súčasných investorov.

Fond v podobe akciovej spoločnosti s premenným základným kapitálom, ktorého investičné akcie sú verejne obchodovateľné, predstavuje vhodný nástroj pre zhromažďovanie finančných prostriedkov od tretích osôb. Robí tak prostredníctvom jednorazového verejného úpisu investičných akcií na regulovanom trhu alebo kontinuálnym úpisom investičných akcií v samotnom fonde. Právo akcionárov na odkúpenie investičných akcií v určitých termínoch a splatnostiach zo zdrojov fondu však predstavuje pri investíciách do majetkových účastí v kapitálových obchodných spoločnostiach, ktoré sú obvykle realizované s dlhším investičným horizontom, a teda nie sú rýchle likvidné, potenciálne riziko nedostatočnej likvidity fondu. Stane sa tak vtedy, ak právo na odkúpenie využije väčšia skupina akcionárov v jednom okamihu. Fond ako emitent investičných akcií zvážil aj verejnú obchodovateľnosť im emitovaných cenných papierov ako alternatívneho spôsobu získavania likvidity pre akcionárov, ktorý by nezaťažoval vlastnú likviditu fondu. Predaj investičnej akcie akcionárom fondu tretej osobe na sekundárnom regulovanom trhu by mohol byť z tohto hľadiska vhodným inštrumentom. Dôvodom je, že obchodovanie s týmito akciami nemá za následok zhoršenie likvidity fondu (akcionár, ktorý predáva akcie a nevykupuje samotný fond). Fond teda vníma investičné akcie ako nástroj, ktorý spĺňa požiadavky oboch strán. Dovolí fondu nájsť nové prostriedky od ďalších investorov, ale bez toho, aby zaťažoval svoju likviditu povinným odkupom akcií, pričom na druhej strane majú noví akcionári možnosť zobchodovať svoje akcie v prípade potreby (napr. pri náhlej životnej situácii alebo príležitosti) a takto premeniť svoju investíciu na likvidnú.

Správca upozorňuje investorov, že hodnota investície do fondu môže klesať aj stúpať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť fondu v predchádzajúcich obdobiach nezaručuje rovnakú ani vyššiu výkonnosť v budúcnosti. Investícia do fondu je určená na dosiahnutie výnosu po jej strednodobom a dlhodobom držaní, a nie je preto vhodná na krátkodobú špekuláciu. Potenciálni investori by mali najmä zvážiť špecifické riziká, ktoré môžu vyplývať z investičných cieľov fondu, ktoré sú uvedené v jeho štatúte. Investičné ciele sa odrážajú v odporúčanom investičnom horizonte, ako aj v poplatkoch a nákladoch fondu.

Detailní informace obsahuje statut fondu a Sdělení klíčových informací (KID).
Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na:
http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a. s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku. Další důležité informace pro investory můžete získat na webových stránkách https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

/Kde pôsobíme?

Tourbillon Invest SICAV, a. s. plánuje pôsobiť vo viacerých krajinách EÚ. Pri aktuálnych investíciách sa fond geograficky zameral najmä na Českú a Slovenskú republiku.

/Orgány Fondu

Štatutárnym orgánom fondu je štatutárny riaditeľ, ktorým je investičná spoločnosť oprávnená obhospodarovať Tourbillon Invest SICAV, a. s. ako investičný fond.

Na rokovanie za fond poveruje táto investičná spoločnosť poverených zmocnencov, t. j. zástupcov právnickej osoby, pri splnení podmienok ust. § 46 ods. 3 ZOK. Štatutárneho riaditeľa volí a odvoláva valné zhromaždenie fondu. Žiadne iné zvláštne pravidlá určujúce voľbu alebo odvolanie členov štatutárneho orgánu nie sú stanovené. Dozorným orgánom fondu je správna rada, ktorá sa skladá z piatich členov volených a odvolávaných valným zhromaždením. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia správnej rady je potrebná jednoduchá väčšina hlasov všetkých členov správnej rady. Fond zriadil investičný výbor, ktorý sa skladá z troch členov a plní funkciu poradného orgánu fondu. Členov investičného výboru menuje a odvoláva obhospodarujúca investičná spoločnosť ako štatutárny riaditeľ fondu, a to dvoch členov na návrh väčšiny akcionárov fondu a jedného člena na návrh predsedu predstavenstva tejto investičnej spoločnosti. Investičný výbor o svojom stanovisku rozhoduje jednoduchou väčšinou svojich hlasov. Najvyšším orgánom fondu je valné zhromaždenie, ktorému prislúcha rozhodovať o všetkých záležitostiach, ktoré do jeho pôsobnosti zveruje ZOK, ZISIF, stanovy fondu alebo iný právny predpis. Valné zhromaždenie je schopné sa uznášať, pokiaľ sú prítomní akcionári vlastniaci zakladateľské akcie, ktorých počet presahuje 30 % zapisovaného základného kapitálu fondu. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých akcionárov vlastniacich zakladateľské akcie, pokiaľ ZOK alebo stanovy fondu nevyžadujú väčšinu inú. Súhlas trojštvrtinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov vlastniacich zakladateľské akcie je potrebný pre rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov fondu, zvýšení alebo znížení zapisovaného základného kapitálu fondu, schválení podielov na likvidačnom zostatku fondu, rozhodnutí o premene fondu, schválení prevodu alebo zastavení závodu alebo takej jeho časti, ktorá by znamenala podstatnú zmenu doterajšej štruktúry závodu alebo podstatnú zmenu v predmete podnikania alebo činnosti fondu, zmene druhu alebo formy akcií, zmene práv spojených s určitým druhom akcií, voľbe a odvolaní členov správnej rady, zmene štatútu fondu vo veci investičných cieľov fondu. Fond je riadený a spravovaný investičnou spoločnosťou, ktorá je povinná sa pri obhospodarovaní a administrácii fondu riadiť zákonom a aktualizovaným súborom vnútorných noriem schválených Českou národnou bankou. Okrem vyššie uvedeného neexistujú žiadne kódexy riadenia a správy fondu, ktoré by boli pre fond záväzné alebo ktoré by dobrovoľne dodržiaval.

/Financie

Výška fondového kapitálu k 30.11.2020:

2 850 376 127 CZK

/Kontakt

Tourbillon Invest SICAV, a. s.

Praha, Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8

office@tinvest.cz

office@tinvest.sk

Tourbillon Invest SICAV, a. s.

Bratislava, Trnavská cesta 27/B, 831 04

Napíšte nám

Vaša správa bola odoslaná.